กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
จะตี๋เหล็กก็ขะใจ๋ตี๋เมื่อยามมันฮ้อน จะฟ้อนก็หื้อฟ้อนเมื่อยามเมา

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: