กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
จะไปเปิดเสื้อหื้อเปิ้นหันหลัง จะไปลอกหนังหื้อเปิ้นหันจิ๊น

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: