กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ซื้อแปงกิ๋นตึงดูก ซื้อถูกกิ๋นบ่ดีบ่ลำ

หมายความว่า:
คำถัดไป: