กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ดอกไม้ก๋ำลังจี๋ บ่ดีตี่หื้อมันม้าน

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: