กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ถอดต๋ง หื้อหล่มจ้อง

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: