กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ถางเผี้ยวป่าไม้ หื้อเป๋นป่าหญ้า เต้ากับสร้างป่าจ๊า ไว้หื้อลูกหลาน

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: