กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
บ่ดีเอาลูกนกมาดู บ่ดีเอาลูกหนูมาเล่น ขนหล่นไปเส้น เป๋นเวรเต้าต๋าย

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: