กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ฟังกำหมา ข้าวเสี้ยงเป๋นก่อง ฟังกำละอ่อน คนใหญ่จ้างผิดกั๋น

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: