กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
แมลงงนกิ๋นย้อนเหลือบ

หมายความว่า:
คำถัดไป: