กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ไส้ยังเป๋นหนอน มีลูกหลานหื้อสอนแค้มๆ

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: