กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
หลับเดิ๊กลุกเจ๊า เป๋นเจ้าต้านตังหลาย หลับเจ๊าลุกขวาย ปาลูกหลานเป๋นหนี้เป๋นข้า

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: