กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
หันเปิ้นมี จะไปใคร่ได้ หันเปิ้นขี้ไร้ จะไปดูแควน

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: