กลับ
สำนวนไทย คำว่า
คลื่นกระทบฝั่ง

หมายความว่า: 
คำถัดไป: