กลับ
สำนวนไทย คำว่า
คาบลูกคาบดอก

หมายความว่า: 
คำถัดไป: