กลับ
สำนวนไทย คำว่า
คาหนังคาเขา

หมายความว่า: 
คำถัดไป: