กลับ
สำนวนไทย คำว่า
คาบเส้นยาแดง

หมายความว่า: 
คำถัดไป: