กลับ
สำนวนไทย คำว่า
จับไม่ได้ไล่ไม่ทัน

หมายความว่า: 
คำถัดไป: