กลับ
สำนวนไทย คำว่า
จูงช้างลอดรูเข็ม

หมายความว่า: 
คำถัดไป: