กลับ
สำนวนไทย คำว่า
เจ้าหน้าเจ้าตา

หมายความว่า: 
คำถัดไป: