กลับ
สำนวนไทย คำว่า
เจ้าชู้ประตูดิน

หมายความว่า: 
คำถัดไป: