กลับ
สำนวนไทย คำว่า
จุดไต้ตำตอ

หมายความว่า: 
คำถัดไป: