กลับ
สำนวนไทย คำว่า
กระเชอก้นรั่ว

หมายความว่า: 
คำถัดไป: