กลับ
สำนวนไทย คำว่า
กระเทือนซาง

หมายความว่า: 
คำถัดไป: