กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ตัดญาติขาดมิตร

หมายความว่า: 
คำถัดไป: