กลับ
สำนวนไทย คำว่า
น้ำผึ้งหยดเดียว

หมายความว่า: 
คำถัดไป: