กลับ
สำนวนไทย คำว่า
น้ำผึ้งเดือนห้า

หมายความว่า: 
คำถัดไป: