กลับ
สำนวนไทย คำว่า
บุกป่าฝ่าดง

หมายความว่า: 
คำถัดไป: