กลับ
สำนวนไทย คำว่า
บุญหนักศักดิ์ใหญ่

หมายความว่า: 
คำถัดไป: