กลับ
สำนวนไทย คำว่า
เป็นน้ำเป็นนวล

หมายความว่า: 
คำถัดไป: