กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ผีไม่มีศาล

หมายความว่า: 
คำถัดไป: