กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ยาหม้อใหญ่

หมายความว่า: 
คำถัดไป: