กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ย้อมแมวขาย

หมายความว่า: 
คำถัดไป: