กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ลูกท่านหลานเธอ

หมายความว่า: 
คำถัดไป: