กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ล้มหมอนนอนเสื่อ

หมายความว่า: 
คำถัดไป: