กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ล้วงตับ

หมายความว่า: 
คำถัดไป: