กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ลูกผีลูกคน

หมายความว่า: 
คำถัดไป: