กลับ
สำนวนไทย คำว่า
สาวไส้ให้กากิน

หมายความว่า: 
คำถัดไป: