กลับ
สำนวนไทย คำว่า
สาหัสสากรรจ์

หมายความว่า: 
คำถัดไป: