กลับ
สำนวนไทย คำว่า
สุดหล้าฟ้าเขียว

หมายความว่า: 
คำถัดไป: