กลับ
สำนวนไทย คำว่า
กินเส้น

หมายความว่า: 
คำถัดไป: