กลับ
สำนวนไทย คำว่า
หมูในเล้า

หมายความว่า: 
คำถัดไป: