กลับ
สำนวนไทย คำว่า
กู้หน้า

หมายความว่า: 
คำถัดไป: