กลับ
สำนวนไทย คำว่า
เกลือเป็นหนอน

หมายความว่า: 
คำถัดไป: