กลับ
สำนวนไทย คำว่า
เกเรเกตุง

หมายความว่า: 
คำถัดไป: