กลับ
สำนวนไทย คำว่า
เกลือจิ้มเกลือ

หมายความว่า: 
คำถัดไป: