กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ออกยักษ์ออกโขน

หมายความว่า: 
คำถัดไป: